Invitational conference Spoedzorg deel 3

Maandag 12 juni hebben wij samen met VWS de derde invitational conference Spoedzorg georganiseerd. Naar aanleiding van onze brandbrief “De rek is er uit” over SEH- en EHH-stops van mei vorig jaar stond in de eerste Invitational de probleemanalyse van de spoedzorgproblematiek centraal. In de tweede Invitational hebben we best practices uit het land gedeeld om deze problematiek te kunnen bestrijden. Sindsdien werken we binnen ROAZ-verband hard aan het inperken van deze tijdelijke sluitingen en zoeken we naar oplossingen middels (onder andere) zogenaamde best practices. De toenemende vraag naar spoedzorg lijkt echter geen incident te zijn, maar zal naar waarschijnlijkheid op korte termijn alleen maar zal groeien, onder andere door de vergrijzing van de regionale bevolking. Bij deze derde invitational conferencezijn we op zoek gegaan naar meer structurele oplossingen om de druk op de spoedzorg te verlagen.

In het eerste deel maakte Corrien van Haastert van de Patiëntenfederatie Nederland duidelijk dat er voor ouderen nog veel te winnen valt in de vindbaarheid van zorg voor ouderen.  Als dit stukje (langdurige) zorg niet goed geregeld is, komen deze mensen makkelijker in een spoedzorgtraject.  Geert de Kousemaeker van fluent Healthcare illustreerde met ziekenhuisdata dat we meer dan de helft van de spoedzorgvragen van ouderen weg kunnen vangen door betere inzet van preventieve maatregelen bij de gemeente (19%), makkelijkere toegang tot eerstelijnsverblijfbedden voor huisartsen (17%) en systematische monitoring van chronisch zieke ouderen met bijvoorbeeld e-health (24%). Jocelyn Berdowski, stafadviseur SpoedZorgNet, liet zien dat de individuele ketenpartners nog teveel denken vanuit het perspectief van hun eigen organisatie en niet vanuit de keten. Pas wanneer de belangen van de patiënt echt centraal komen te staan, zal er een verschuiving naar “zinnige zorg” plaatsvinden. Financiële barrières staan een dergelijke verschuiving nog in de weg.

In het tweede deel van de Invitational conference gaven medisch specialisten hun visie op hoe het systeem beter kan worden georganiseerd. Ter voorbereiding hebben zij een paar avonden met bestuurders en zorgverleners uit de hele spoedketenzorg bij elkaar gezeten om hierover te brainstormen. Michiel Gorzeman, unitleider spoedzorg OLVG, illustreerde dat de patiënt makkelijker op de juiste plaats komt als partijen pre-hospitaal en in-hospitaal nauwer samenwerken. Daarbij helpt het als de partijen inzicht hebben in elkaars capaciteit (bv bedden), maar ook in elkaars patiëntendossier. Zo kan tevens een groot deel van instroom op de SEH worden voorkomen. Hanna Willems, geriater in het AMC, gaf aan dat eenmaal in het ziekenhuis de focus moet liggen op het stimuleren van patiënten  in plaats van zorgen. Zo voorkomen we functieverlies bij ouderen. Patiënten zouden alleen in bed moeten liggen als ze ernstig ziek zijn. De revalidatiezorg kan daarom maar beter meteen in het ziekenhuis beginnen, niet pas na ontslag.

Deel deze pagina