Van losse plannen naar één integraal crisisplan

Voor u ligt de update van de bouwstenen voor een integraal crisisplan voor zorginstellingen. De eerste versie is gepubliceerd in november 2014. Ontstaan in samenwerking met vijf acute zorg regio’s, met de inbreng van vele zorginstellingen en onder begeleiding van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en Spectrigon. De eerste versie had naast een inhoudelijke functie ook een belangrijke agenderende functie: het zetten van de stap naar integraal crisismanagement. Iedere zorginstelling had vele plannen en procedures, maar veelal ontbrak ‘de strategische kop’.

Sinds het ontwikkelen van de eerste versie is er veel gebeurd. Binnen en buiten de direct betrokken regio’s hebben vele zorginstellingen de stap naar integraal crisismanagement gezet. Zowel in de planvorming, als in opleidingen, trainingen en oefeningen. In de verschillende regio’s zijn scenario kaarten ontwikkeld en het gedachtegoed heeft een plek gekregen in het landelijk Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.[1] Instellingen hebben praktijkervaringen opgedaan waarbij het integraal crisisplan en bijbehorende tools zijn gebruikt tijdens een (dreigende) crisis.

Deze ontwikkelingen en de opgedane ervaringen bij het maken van plannen en de implementatie van integraal crisismanagement zijn de aanleiding voor deze update. Inhoudelijk is er niet veel veranderd. De eerder beschreven inhoud bleek goed te hanteren door instellingen. De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:

  • Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen het algemene kader/het beleid en de respons op een crisis. Het deel over de respons is daarmee beknopt. Dit moet worden ‘ingevuld’ door de instelling zelf.
  • In plaats van bijlagen is er nu een derde deel met ‘tools’: overzicht van impactbollen, een crisis agenda en een schematisch overzicht van het crisisproces.
  • Het overzicht van impactbollen is uitgebreid.
  • Er is meer aandacht voor ontwikkelen, implementeren en onderhouden en voor governance.
  • Verscheidene onderdelen zijn inhoudelijk verder uitgewerkt.

Toepassen van de bouwstenen
Ook voor deze update geldt dat een zorginstelling de bouwstenen kan gebruiken als basis voor een geheel nieuw integraal crisisplan of als gerichte aanvullingen op een bestaand plan. Ook is het input voor het opleiden, trainen en oefenen. De benoemde bouwstenen zijn in lijn met de normen zoals beschreven in het genoemde kwaliteitskader.

Hiervoor zijn onderstaande documenten beschikbaar:

  1. Visie integraal crisisplan
  2. Bouwstenen integraal crisisplan
  3. Bouwstenen integraal crisisplan (format Word-versie)
  4. Implementatie en OTO wijzer integraal crisisplan

Scenariokaarten:

 

Deel deze pagina