Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Het Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2017-2020 is tot stand gekomen in opdracht van de focusgroep opgeschaalde zorg  en beschrijft de missie, visie en beleidsdoelstellingen voor de komende jaren. Het geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen en op een versterking van de staande ketensamenwerking binnen de opgeschaalde zorg.

Onze missie is: 'Wij bieden verantwoorde zorg aan patiënten ten tijde van crises en grootschalige incidenten waarbij de zorgcontinuïteit en kwaliteit in de regio gewaarborgd blijft’.
* Onder ‘wij’ wordt, naast de netwerken acute zorg en de GHOR, de ketenpartners verstaan welke verenigd zijn in het ROAZ: de geneeskundige gezondheidsdiensten (GGD), huisartsen(posten), regionale ambulance voorzieningen (RAV) en de ziekenhuizen.

Speerpunten zijn samenhangend beleid in risico- en crisisbeheersing, (bovenregionaal) uniform begrippenkader en samenwerking en betrokkenheid van alle ketenpartners.
 

Deel deze pagina