Focusgroep Heupfracturen

Definitie
Traumapatiënten met een mediale collum-, pertrochantere of subtrochantere heupfractuur die binnen 48 uur na het ongeval op de SEH worden gepresenteerd en naar aanleiding van het letsel worden opgenomen in het ziekenhuis, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of komen te overlijden op de SEH. De zogenaamde multitraumapatiënten (ISS ≥ 16) worden, gezien hun complexe letsel, buiten beschouwing gelaten.

Incidentie
In Nederland zijn er jaarlijks ruim 14.000 traumapatiënten met een heupfractuur die aan bovenstaande definitie voldoen. Binnen de ROAZ-regio’s AMC en VUmc komt dit neer op gemiddeld 3.000 patiënten per jaar. Tweederde van deze patiënten is vrouw en de mediane leeftijd is 81 jaar. De poster Heupfracturen Noord-Holland / Flevoland 2019 geeft meer achtergrondinformatie over deze patiëntengroep.

Gevolgen
Patiënten met een heupfractuur hebben vaak een hoge leeftijd, wat de kwetsbaarheid en het risico op complicaties verhoogt. Een patiënt met een heupfractuur moet bij voorkeur binnen 24 uur na opname worden geopereerd omdat onnodig uitstel de kans op comorbiditeit en sterfte na de operatie negatief beïnvloedt [1]. Landelijke gegevens laten zien dat ongeveer 25% van de ouderen (55 jaar en ouder) die hun heup breken binnen 1 jaar overlijdt. Daarnaast blijft nog eens 50% permanent invalide [2].

Focusgroep Heupfracturen - implementatie blauwdruk transmuraal zorgpad
Tijdens het ROAZ van 23 september 2016 is de regionale blauwdruk voor een transmuraal zorgpad voor patiënten met een heupfractuur geaccordeerd. Deze blauwdruk is voortgekomen uit eerdere focusgroepbijeenkomsten waarin werd vastgesteld dat er nog verbeterpunten bestaan in het proces van de zorg voor patiënten met een heupfractuur. Belangrijkste verbeterpunten hierin zijn de multidisciplinaire samenwerking met de geriatrie en het ontslagproces. De verbeterpunten voortkomend uit deze inventarisatie en de wetenschap dat er in 2016 twee nieuwe landelijk richtlijnen voor patiënten met een heupfractuur zouden uitkomen [1,3], heeft doen besluiten tot het opstellen van deze regionale blauwdruk. Daarmee is het zorgpad eigenlijk een hulpmiddel om de nieuwe richtlijnen te implementeren. De implementatie van het zorgpad is in de ziekenhuizen binnen de regio inmiddels in volle gang. Ruim een jaar na vaststelling in het ROAZ is gekeken naar de status rondom implementatie van het zorgpad en welke verbeteringen rondom de zorg voor patiënten met een heupfractuur er in de regio zijn gerealiseerd. De focusgroep Heupfracturen komt jaarlijks bijeen om voortgang, kennis en ervaring (in good en best practices) in multidisciplinaire setting te blijven delen.

Betrokken Stafadviseur: Paulien Homma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:
[1] Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: Conceptrichtlijn multidisciplinaire behandeling van kwetsbare ouderen rondom chirurgische ingrepen, januari 2016 
[2] Verhaar H.J.J., Emmelot M.H., Neyens J.C.L.: Neiging tot vallen en mobiliteitsstoornissen. In: Het geriatrie formularium: Een praktische leidraad. 3rd ed. Bohn Stafleu van Loghum; 2013. 1. P. 100-107p.
[3] Nederlandse Vereniging voor Heelkunde & Nederlandse Orthopaedische Vereniging: Conceptrichtlijn Proximale femurfracturen, maart 2016

Deel deze pagina