Focusgroep Kwetsbare Ouderen

Problematiek acute ouderenzorg
De drukte in de keten van acute zorg is op regionaal niveau regelmatig onderwerp van gesprek. Het ministerie van VWS evenals de Tweede Kamer erkent dit ook als zeer urgente problematiek. Een deel van deze multifactoriële problematiek heeft te maken met de toegenomen vraag naar acute zorg door (kwetsbare) ouderen.  Steeds meer (kwetsbare) ouderen presenteren zich bij een van de ketenpartners in de spoedzorg. Volgens de Quickscan uitgevoerd door Fluent Healthcare onder een aantal ziekenhuizen steeg het aandeel acuut gepresenteerde 65-plusser in onze regio (ROAZ NH) in de eerste vier maanden van 2016 significant met gemiddeld 17% ten opzichte van de gelijke periode in 2015. Tevens werd er, gemeten over dezelfde periode, een gemiddelde groei van 11% in zorgzwaarte geconstateerd in ROAZ NH onder deze patiëntengroep [1].

In een notendop
De populatie verandert: mensen worden ouder. Waar ouderen voorheen terecht konden in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen, blijven veel ouderen nu thuis wonen. Oost-West thuis best gaat echter niet altijd op. Aan de zorgbehoefte van deze ouderen kan in de praktijk niet altijd worden voldaan, waardoor de hulpvraag escaleert en ouderen op de spoedeisende hulp belanden. Eenmaal op de spoedeisende hulp duurt diagnostiek vaak lang vanwege de complexe zorgvraag waarmee ouderen zich presenteren. Bovendien zijn (kwetsbare) ouderen vaak zieker dan de gemiddelde SEH-bezoeker [2]. Deze patiëntengroep houdt daardoor lang een SEH-bed bezet ondanks het feit dat de SEH geen ‘gezonde’ omgeving is voor ouderen. Ouderen die relatief lang op de SEH verblijven gaan fysiek achteruit  [3]. Ontslag vanaf de SEH is vaak moeilijk te regelen en een slechte overdracht kan leiden tot een snelle heropname. De ouderenproblematiek kan dus beschouwd worden als een ketenprobleem waarbij samenwerking en coördinatie sleutelwoorden zijn.

Focusgroep (kwetsbare) ouderen: vinden en verbinden van ketenpartners
Deze focusgroep heeft als doel de routing van de (kwetsbare) oudere patiënt door de keten van acute zorg te optimaliseren, met als belangrijk vertrekpunt de patiënt zelf: waar ligt voor deze patiënt de grootste zorgbehoefte? Er zal geïnventariseerd worden welke en waar in de regio zich de grootste knelpunten voordoen en welke acties in gang moeten worden gezet om de kwaliteit van zorg voor de kwetsbare oudere patiënt te borgen. De focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc. De voorzitters van deze focusgroep zijn Prof. Dr. Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, AMC en Dr. Prabath Nanayakkara, internist acute geneeskunde, VUmc.

Betrokken stafadviseur: Corina de Groot

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Fluent Healthcare (2016). Code Oranje. 
2. Samaras, N., Chevalley, T., Samras, D., Gold, G. (2010). Older Patients in the Emergency Department: A Review. Annals of Emergency Medicine, 56(3), p. 261-69. 
3. Buurman, B.M. et al. (2011). Geriatric Conditions in Acutely Hospitalized Older Patients: Prevalence and One-Year Survival and Functional Decline. Public Library of Science, 6(11), p. 1-7. 
Extra bijlagen: Kamerbrief over aanpak drukte acute zorgketen 

Deel deze pagina