Focusgroep Acute Psychiatrie

Definitie crisis acute psychiatrie
In het handboek van de crisisdienst van de GGZ WNB staat het begrip crisis omschreven als een moment dat wordt gekenmerkt door een heftige verstoring in emotionele zin, waarbij iemand onvoldoende controle heeft om een gebeurtenis of een verandering aan te kunnen. Er is sprake van een crisissituatie als een hulpverlener of verwijzer aangeeft een probleem te hebben waarvoor hij/zij geen oplossing meer ziet en acute hulp wenst of vraagt.

Incidentie
Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal crisiscontacten van de crisisdiensten. In 2009 werd een telefonische enquête gehouden onder hoofden van crisisdiensten in Nederland [1]. Ongeveer de helft van de Nederlandse crisisdiensten werkte hieraan mee. Op basis van de gegevens die werden verstrekt, werd het gemiddelde aantal crisiscontacten geschat op 11,1 per 1000 inwoners, met een spreiding tussen regio’s van 8,2 tot 18,2. Deze verschillen zijn vaak het resultaat van een andere organisatie van geestelijke gezondheidszorg en spoedzorg voor personen in crisis [2].

Focusgroep Acute Psychiatrie
Op 15 september 2014 is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor het eerst bij elkaar gekomen. Nu in 2019 komt de focusgroep nog steeds tweemaal per jaar bij elkaar. De focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc. De deelnemers komen uit crisisdiensten, ziekenhuizen, RAV’s, GGD, politie en eerstelijnszorg. Voorzitter is Jeroen Zoeteman, psychiater en manager Behandelzaken bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

Elke focusgroep komt er een thema aan bod afhankelijk van de actualiteit. Te denken valt aan, capaciteitsvraagstukken, onderdelen vanuit de ‘Generieke Module GGZ’, waaronder passend vervoer, melding en beoordeling & risicotaxatie. Als onderdeel van de generieke module Acute psychiatrie hebben ketenpartijen een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Ook de realisatie van regioplannen in samenwerking met zorgverzekeraars en andere partijen is een relevant topic, waarvan men in de focusgroep in maart 2019 heeft aangegeven waar de knelpunten en uitdagingen liggen. Tevens is er in de focusgroep ruimte om best practices te delen en/of andere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld de pilot een sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de SEH van het Amsterdam UMC, locatie AMC, om anderen te inspireren.

Rol ROAZ-netwerken
De ROAZ-netwerken hebben naast een faciliterende en informerende rol, ook de ambitie om het oplossen van 1 of 2 bovenregionale knelpunten te willen faciliteren, door bijvoorbeeld een project/werkgroep.

Betrokken Stafadviseur: Marloes Wessel

---------------------------------------------------------
[1] De Leeuw e.a. (2010). GGz-crisisdiensten: grote verschillen in organisatie en wijze van functioneren. Intern rapport. Utrecht: Julius Centrum.
[2] Van der Erf e.a. (2015). Acute geestelijke gezondheidszorg. Knelpunten en verbetervoorstellen in de keten. Rapport. Den Haag: SiRM.

Deel deze pagina