Focusgroep Acute Psychiatrie

Definitie crisis acute psychiatrie
In het handboek van de crisisdienst van de GGZ WNB staat het begrip crisis omschreven als een moment dat wordt gekenmerkt door een heftige verstoring in emotionele zin, waarbij iemand onvoldoende controle heeft om een gebeurtenis of een verandering aan te kunnen. Er is sprake van een crisissituatie als een hulpverlener of verwijzer aangeeft een probleem te hebben waarvoor hij/zij geen oplossing meer ziet en acute hulp wenst of vraagt.

Incidentie
Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal crisiscontacten van de crisisdiensten. In 2009 werd een telefonische enquête gehouden onder hoofden van crisisdiensten in Nederland [1]. Ongeveer de helft van de Nederlandse crisisdiensten werkte hieraan mee. Op basis van de gegevens die werden verstrekt, werd het gemiddelde aantal crisiscontacten geschat op 11,1 per 1000 inwoners, met een spreiding tussen regio’s van 8,2 tot 18,2. Deze verschillen zijn vaak het resultaat van een andere organisatie van geestelijke gezondheidszorg en spoedzorg voor personen in crisis [2].

SEH-profiel Acute Gedragsstoornissen
Op de SEH komen met regelmaat patiënten die behandeling nodig hebben en tegelijkertijd kampen met (al dan niet acute) psychische problemen of gedragsstoornissen, bijvoorbeeld bij een poging tot zelfmoord of verslavingsproblematiek. In het rapport Spoedeisende Hulp: vanuit een stevige basis beschrijft de landelijke werkgroep Kwaliteitsindeling SEH dat een SEH over een aantal specifieke voorzieningen dient te beschikken om patiënten met acute gedragsstoornissen goed op te kunnen vangen. In 2012 heeft een werkgroep van psychiaters uit de regio van TraumaNet AMC dit zogenaamde SEH-profiel nog specifieker uitgewerkt.

Focusgroep Acute Psychiatrie
Op 15 september 2014 is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze focusgroep is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc. De deelnemers komen uit crisisdiensten, ziekenhuizen, RAV’s, GGD, politie en eerstelijnszorg. De voorzitters zijn Heleen Schaffels, psychiater bij GGZ inGeest en Jeroen Zoeteman, psychiater bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. 

De focusgroep heeft verschillende knelpunten geïdentificeerd, waarna is besloten dat als eerste zal worden gewerkt aan het aanscherpen en eenduidig maken van de triage van acute psychiatrie door 1e lijn, meldkamer en crisisdiensten. Een werkgroep heeft vervolgens een triagekader en een telefonisch triage-instrument ontwikkeld. Momenteel wordt dit instrument gevalideerd.

Triage bij GGZ crisisdiensten
In de ROAZ-regio’s VUmc/AMC bleek eind 2014 bij veel regionale ketenpartners het gevoel te leven dat een persoon in crisis niet altijd snel genoeg door de juiste organisatie kan worden opgevangen. Het ging hierbij met name om de beschikbaarheid/aanrijtijden van de crisisdiensten. In een knelpuntenanalyse uitgevoerd binnen de ROAZ focusgroep kwam naar voren dat bij de crisisdiensten ook eigenlijk nog geen geprotocolleerde triage plaatsvindt, en bleek er gebrek aan samenhangende triageafspraken/-systemen tussen de verschillende ketenpartners. Lees verder>>

Deelnemers Focusgroep Psychiatrie

Betrokken Stafadviseur: Marie-Fleur van der Steeg

---------------------------------------------------------
[1] De Leeuw e.a. (2010). GGz-crisisdiensten: grote verschillen in organisatie en wijze van functioneren. Intern rapport. Utrecht: Julius Centrum.
[2] Van der Erf e.a. (2015). Acute geestelijke gezondheidszorg. Knelpunten en verbetervoorstellen in de keten. Rapport. Den Haag: SiRM.

Deel deze pagina