Focusgroep Spoedzorgketen

In mei 2015 is de focusgroep SEH-HAP, voorloper van de focusgroep Spoedzorgketen, voor het eerst bij elkaar gekomen. De focusgroep bestond uit vertegenwoordigers van de SEH, HAP en ambulancedienst uit de regio’s van SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest. De focus lag op de samenwerkingsmodellen tussen de SEH’s en HAP’s. Daarnaast was er veel aandacht voor de problematiek van de presentatiestops en lag de focus binnen deze groep op het ZonMW traject SBARR om de overdracht tussen de ambulance en SEH te verbeteren.

Van SEH-HAP naar Spoedzorgketen
Van oudsher lag de nadruk binnen de focusgroep dus op de samenwerking tussen de SEH-HAP. Door de reikwijdte van actuele onderwerpen en de samenstelling van de groep, waarin ook de ambulancedienst vertegenwoordigd is, is besloten om dit breder te trekken naar de gehele spoedzorgketen. In dit kader is de naam van de focusgroep gewijzigd naar focusgroep Spoedzorgketen Noord-Holland/Flevoland, zodat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn.
Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de afbakening van de focusgroep, want spoedzorgketen impliceert een breed werkveld. De focus zal blijven liggen op de instroom in de acute zorgketen (via huisarts, HAP, ambulance, ziekenhuis).

Doel
De focusgroep heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in de spoedzorgketen te verbeteren. De focusgroep informeert naar het strategisch en tactisch ROAZ en implementeert naar de werkvloer. De focusgroep vormt zo de link tussen beleid en uitvoering. De focusgroep komt 2-3 keer per jaar bij elkaar, waarbij er met vaste vergaderonderwerpen wordt gewerkt:

  • Capaciteit in de regio
  • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
  • Ketenincidenten / casuïstiekbespreking
  • Lateralisaties in de regio

Deelnemers

  • Medisch managers en organisatorisch managers SEH
  • (Medisch) managers huisartsenposten
  • (Medisch) managers ambulancediensten
  • Vertegenwoordiging netwerken acute zorg

Voorzitters van de focusgroep Spoedzorgketen zijn Maarten Kok (SEH-arts Spaarne Gasthuis) en Jacqueline Langeslag (Huisarts Huisartsenkring Amsterdam).

Betrokken Stafadviseur: Mindy Stevenhaagen

 

Deel deze pagina