Focusgroep Acute Verloskunde

Van normaal naar acuut
Een kind krijgen is de normaalste zaak van de wereld. Maar als er iets niet goed gaat rondom de bevalling en de situatie acuut wordt, dan is het van groot belang dat moeder en/of kind zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgen.

Perinatale audits
Uit perinatale audits (gedetailleerde analyses van specifieke gevallen met slechte afloop) kwam naar voren dat over twee elementen in het acute verloskundige proces betere afspraken nodig zijn: overdrachten en parallelle acties.

Overdrachten en parallelle acties
In een overdracht is het essentieel dat de partij aan wie een patiënt wordt overgedragen (bijvoorbeeld de arts in het ziekenhuis) snel en precies die informatie krijgt die van belang is om goed te kunnen handelen.
Zorgen dat een patiënt niet hoeft te wachten maar bij binnenkomst meteen kan worden behandeld, lukt alleen als het ziekenhuis op voorhand goed is geïnformeerd en alle nodige voorbereidingen al treft terwijl de patiënt nog onderweg is. Dit wordt het opstarten van ‘parallelle acties’ genoemd.

Protocol ‘Acute Prehospitale Verwijzingen’
Begin 2012 is in het kader van de focusgroep Acute Verloskunde een werkgroep gevormd, waarin betrokken partijen uit de acute keten (verloskundigen, ambulancemedewerkers, medewerkers van de meldkamer, gynaecologen en kinderartsen) gezamenlijk werkafspraken hebben gemaakt over overdrachten en parallelle acties. Deze afspraken staan in het protocol 'Acute Prehospitale Verwijzingen'. In onderstaande film over een fluxus post partum wordt dit protocol in beeld gebracht.

Richtlijn ‘Vitaal Bedreigde Neonaat’
Naast het protocol vonden de kinderartsen uit de regio het van belang om afspraken te maken over hoe te handelen bij pasgeborenen in vitale nood. Gezamenlijk hebben zij dit verwerkt tot de richtlijn 'Vitaal Bedreigde Neonaat'. Bekijk ook onderstaande film over een pasgeborene met een moeilijke start.

 

Implementatie
Het protocol ‘Acute Prehospitale Verwijzingen’ is vastgesteld door professionals uit de regio op het Groot Perinataal Overleg van 16 april 2012 en samen met de richtlijn ‘Vitaal Bedreigde Neonaat’ door bestuurders goedgekeurd in het ROAZ van 1 februari 2013. De implementatie is in samenwerking met het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland gestart en zal in 2017 worden afgerond.

Focusgroep Acute Verloskunde
De focusgroep Acute Verloskunde is samengesteld uit afgevaardigden van zowel regio ROAZ AMC als regio VUmc. De voorzitters van deze focusgroep zijn Prof. Dr. Joris van der Post, gynaecoloog uit het AMC en Prof. Dr. Christianne de Groot, gynaecoloog uit het VUmc. De focusgroep heeft onder andere de volgende doelen:

  • Doorlooptijden in de acute verloskunde in kaart brengen

In 2016 is een werkgroep gestart die onderzoekt hoe de doorlooptijden kunnen worden gemeten.

  • Randvoorwaarden en ambities formuleren voor 24/7 acute geboortezorg

In een set (zakkaartjes) heeft een multidisciplinaire werkgroep afspraken gemaakt over minimale randvoorwaarden voor 24/7 acute verloskundige zorg, als aanvulling op het protocol acute prehospitale verwijzingen.

Werkafspraken dreigende premature partus 

Betrokken Stafadviseur: Corina de Groot

Deel deze pagina