Beëindiging Focusgroep Opgeschaalde zorg

Het bestuurlijk ROAZ heeft ingestemd met het voorstel van de voorbereidingscommissie van de focusgroep Opgeschaalde zorg om de focusgroep Opgeschaalde zorg niet meer bij elkaar te laten komen.

Achtergrond
Op 28 oktober 2015 vond de eerste bijeenkomst van de focusgroep Opgeschaalde zorg plaats. De focusgroep kwam twee keer per jaar bij elkaar met als doel:

 • Het ROAZ (de bestuurders) beter informeren en adviseren over onderwerpen op het gebied van acute opgeschaalde ketenzorg;
 • Meer verbinding krijgen tussen de operationele uitvoering en de strategische besluitvorming (en vice versa) door deze focusgroep op het tactische niveau;
 • Het verenigen van het gezamenlijk belang van de GHOR en de netwerken acute zorg ten opzichte van de voorbereiding van zorginstellingen op de acute opgeschaalde zorg.

Dit betekende praktisch:

 • Voorbereiding van het ROAZ op gebied van acute opgeschaalde zorg;
 • Eenduidigheid (o.a. in terminologie en procedures opschaling);
 • Afstemming binnen de keten en binnen de betrokken regio’s.

Opbrengst
In de afgelopen jaren hebben wij met trots een aantal producten opgeleverd vanuit de focusgroep Opgeschaalde zorg:

 • Meerjarenbeleidsplan 2017-2020;
 • Bovenregionaal gewondenspreidingsplan;
 • Escalatiematrix Grip op griep;
 • App Opgeschaalde ketenzorg.

Evaluatie huidige opzet focusgroep
Naast de mooie opbrengsten van de focusgroep hebben wij de afgelopen jaren moeten constateren dat de opkomst van de deelnemers bij overleggen niet altijd even hoog was. Hierdoor hebben we meerdere malen een bijeenkomst op het laatste moment moeten annuleren, waardoor er vanaf 2016 met wisselende aanwezigheid van de ketenpartners maar één overleg per jaar heeft plaatsgevonden.
Naast de geringe opkomst spelen er een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de huidige opzet van de focusgroep Opgeschaalde zorg in heroverweging is genomen:

 • Oprichting Tactisch ROAZ, waarbij een deel van de focusgroepleden ook deelnemer is geworden aan het tactisch ROAZ. Daarnaast zijn er focusgroepleden die deelnemen aan andere vergaderingen of andere focusgroepen. Resultaat hiervan is dat zes van de overgebleven focusgroepleden Opgeschaalde zorg geen deelnemer zijn aan een ander overleg geïnitieerd door de netwerken;
 • Capaciteitsproblematiek in de instellingen, waardoor het onderwerp opgeschaalde zorg (helaas) minder prioriteit heeft.

Borging onderwerp Crisisbeheersing en OTO
Om het onderwerp Crisisbeheersing en OTO wel blijvend te borgen met alle ketenpartners, zal dit belegd worden bij het tactisch ROAZ of bij een afstemmingsoverleg tussen de GHOR en Netwerken acute zorg:

 • Wanneer er op het gebied van Crisisbeheersing en OTO een noodzakelijke of belangrijke ontwikkeling speelt, waarmee de keten aan de slag moet, krijgt dit onderwerp een plaats in het tactisch ROAZ.
 • Twee keer per jaar vindt er een afstemmingsoverleg plaats tussen de hoofden GHOR en manager/directeur van de netwerken acute zorg.
 • Aanvullend vindt er twee keer per jaar een afstemmingsoverleg plaats tussen de beleidsmedewerkers GHOR van de zes GHOR-bureaus en de adviseurs van de twee netwerken acute zorg in de regio Noord-Holland en Flevoland. Onderwerpen die voorheen op de agenda stonden van de focusgroep Opgeschaalde zorg zullen in dit overleg geborgd worden en wanneer dit op een hoger niveau moet worden opgepakt, zullen deze onderwerpen geagendeerd worden in het tactisch of bestuurlijk ROAZ.

Wij willen de voorzitters en alle leden van de focusgroep Opgeschaalde zorg hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij deze focusgroep!

 

Deel deze pagina