Focusgroep Acute Psychiatrie

Op maandag 8 april is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor de eerste maal in 2019 weer bij elkaar gekomen. Ondanks de vele aanmeldingen, waren er helaas uiteindelijk toch minder aanwezigen dan verwacht. Mogelijk speelden het mooie weer en de files richting Amsterdam de Focusgroep een beetje parten. De kleinere groep maakte het echter wel mogelijk om meer verdieping aan te brengen in een aantal onderwerpen.

Tijdens deze focusgroep hebben we extra aandacht gegeven aan de actuele stand van zaken rondom de realisatie van de regioplannen. Alle GGZ regio’s moeten samen met de zorgverzekeraars en andere partners regioplannen opstellen. Voor deze focusgroep bijeenkomst zijn de 5 GGZ- regio’s gevraagd hierop een korte toelichting te geven, met focus op de eigen speer- en knelpunten. Eén regio kon helaas niet aanwezig zijn. Dit resulteerde in vier zeer interessante presentaties. Na afloop van de presentaties volgde er een aantal vragen/discussies, zoals: de populariteit van de functie triagist? Of hoe kan je triagisten het beste trainen? Bestaan er al (digitale) trainingen? Wat doen/kunnen de regio’s nu al met OGGZ-meldingen? Ook is er gesproken over de behoefte en verdere verbinding met jeugd (De Generieke Module is bijvoorbeeld pas vanaf 18 jaar).

De ROAZ- Netwerken faciliteren graag het oplossen van 1 of 2 van bovenregionale knelpunten (in werkgroepen). Voor een eerste prioriteiten werd de focusgroep in tweeën gesplitst. De ene groep hield zich bezig met knelpunten m.b.t. de implementatie van de regioplannen, de andere groep met een knelpunt binnen de toenemende capaciteitsproblematiek. Iedere groep heeft in 3 x 10 minuten: knelpunten benoemd (en 1 gekozen); oplossingen geformuleerd (en 1 gekozen) en een eerste uitwerking gemaakt voor een mogelijk project. Meer inzicht in capaciteit is onder andere genoemd als belangrijk knelpunt, evenals de samenwerking rondom jeugd en de rol van de gemeente hierin. Ook de verschillende vormen van regio-indelingen ziet men als een mogelijk knelpunt.

Afsluitend hebben Dorien van Boteren en Kyra Jongen de resultaten gepresenteerd van een project dat loopt op de SEH van het Amsterdam UMC locatie AMC. De pilot is gestart in 2018. In het project biedt een psychiatrisch verpleegkundige tussen 15-23 uur ondersteuning bij de opvang en beoordeling van psychiatrische patiënten op de SEH. Ondersteuning van het SEH-personeel blijkt zeer welkom: bij deze patiënten bestaat vaak agressie en wegloopgevaar, SEH-personeel heeft niet direct deze expertise en deze patiënten beïnvloeden de ligduur/doorlooptijden op de SEH. De verpleegkundigen komen van verschillende PSY-afdelingen binnen het AMC. Als er geen patiënten zijn ondersteunt de verpleegkundige op andere afdelingen. Er zijn gemiddeld 26 consulten per maand die 2 uur duren. De eerste ervaringen zijn goed van het SEH-personeel, de patiënten, de deelnemende verpleegkundigen en consultieve dienst. Er wordt nu zelfs gehoopt op uitbreiding.

Deel deze pagina