Terugblik focusgroep Spoedzorgketen - 26 november 2019

Op 26 november kwamen de leden van de focusgroep Spoedzorgketen voor de derde keer dit jaar bij elkaar. Een ambitieuze agenda lag voor met mooie best practices om te delen, knelpunten waarover we met elkaar in gesprek gingen en initiatieven die we met de focusgroep op hebben gepakt om de spoedzorgketen te kunnen verbeteren.

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn en actiepunten/afspraken die hieruit zijn voortgekomen tijdens de bijeenkomst waren:
• Terugkoppeling relevante zaken Tactisch ROAZ in relatie tot focusgroep Spoedzorgketen
De bijeenkomst begon met een toelichting op de verhoudingen en relatie tussen het bestuurlijk en tactisch ROAZ en deze focusgroep. Belangrijk is om goed met elkaar af te bakenen wie waarvoor verantwoordelijk is, aangezien er onderwerpen kunnen spelen die op de agenda van zowel het tactisch ROAZ als op de agenda van de focusgroep Spoedzorgketen terugkomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan initiatieven die genomen worden in het kader van het Deltaplan of Kwaliteitskader Spoedzorgketen.
De laatste stand van zaken m.b.t. het Deltaplan is gedeeld met de focusgroepleden en er is gevraagd of zij interesse hebben om aan te sluiten bij één van de werkgroepen van het Deltaplan.
• Capaciteit in de regio
Belangrijk bij dit onderwerp is om samen te kijken naar knelpunten die nu spelen op dit gebied, maar ook best practices te delen om te kijken of deze mogelijk ook van toepassing kunnen zijn op de onze regio. Deze vergadering werd een aanpak van het MC Haaglanden gedeeld over SEH-crowding, die door de deelnemers als interessant en relevant werd gezien en aanknopingspunten biedt om dingen uit te gaan zoeken voor onze eigen regio.
Daarnaast is er met elkaar gekeken naar het overzicht van de stops (afgekondigd via het Acuut Zorgportaal) van de afgelopen periode; dit is een standaard agendapunt bij iedere vergadering. Focusgroepleden geven toelichting op het overzicht, waardoor de leden met elkaar in gesprek gaan over de redenen van stops.
• Interne escalatieprocedure dreigende presentatiestop SEH
Bij de vorige focusgroep bijeenkomst was afgesproken dat de netwerken een format gaan opstellen voor een lokaal protocol opname/SEH-stop met best practices uit de verschillende protocollen. Op deze manier kunnen de ziekenhuizen op een meer eenduidige manier omgaan met het afkondigen van een opname/SEH-stop. Deze vergadering stond daarom de uitgewerkte interne escalatieprocedure bij een dreigende presentatiestop op de agenda. Dit concept is uitvoerig besproken met elkaar en de focusgroepleden kwamen tot de conclusie dat er een goede aanzet ligt, maar dat een afvaardiging vanuit de focusgroep met elkaar de definities en criteria in het protocol gaan aanscherpen. Doel is om dit concept voor het bestuurlijk ROAZ in de focusgroep vastgesteld te hebben, zodat deze procedure in het ROAZ van maart geaccordeerd kan worden.
• SBARR
Komend jaar wordt het Jaar van SBARR en dit campagnejaar zal afgetrapt worden met een SBARR week van 6 t/m 10 januari. De focusgroepleden zijn ingelicht over de inhoud van deze campagneweek en hun rol hierbij in hun eigen organisatie.
• Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Begin van het jaar heeft de focusgroep een top-6 normen bepaald, waar de focusgroep als eerste mee aan de slag is gegaan. Tijdens deze bijeenkomst is de stand van zaken met betrekking tot deze top-6 geëvalueerd en is bepaald dat we het komend jaar met een werkgroep aan de slag gaan met de norm die beschrijft dat ziekenhuizen in de ROAZ-regio's inzichtelijk hebben gemaakt welke specifieke competenties en/of faciliteiten voor bepaalde toestandsbeelden worden geboden. Ook de aanwezigheids- en beschikbaarheidsdiensten van de benodigde medisch specialismen tijdens ANW-uren zijn inzichtelijk gemaakt.

2019 was een nieuwe start voor de focusgroep Spoedzorgketen met een nieuwe naam en nieuwe opzet. We kunnen met elkaar terugblikken op een constructief en productief jaar met deze focusgroep! Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid dit jaar en hopen iedereen in 2020 weer te zien bij de volgende bijeenkomst!

Deel deze pagina