Meerjarenbeleidsplan SpoedZorgNet 2019-2021

Beleid in ontwikkeling

Om richting te geven aan de ontwikkeling van SpoedZorgNet in de komende jaren hebben wij weer een meerjarenbeleidsplan geschreven. Doelstelling en acties voor de periode 2019-2021 uitgaande van onze drie kerntaken (ROAZ, TraumaZorg en OTO) zijn uitgesplitst in de thema’s Regio en Organisatie, Beschikbaarheid en Bereikbaarheid, Kwaliteit en Kennisdeling. Door dialoog met alle ketenpartners moet het plan gaan leven om zo te komen tot verbeteringen en vernieuwingen in het belang van de acute patiënt in onze regio.

Onderdelen

De missie geeft aan waar wij als organisatie voor staan. Het is onze primaire doelstelling, die als een opdracht kan worden ervaren en niet aan verandering onderhevig is. De missie heeft te maken met onze identiteit en geeft antwoord op de vraag hoe wij tegemoet komen aan een wezenlijke behoefte van onze ketenpartners of patiënten. Als de missie is waar wij als organisatie voor staan (wat), dan is de visie waar wij voor gáán (hoe). De visie vertegenwoordigt een dynamisch beeld van de toekomst, is inspirerend en geeft richting. De drijfveren van SpoedZorgNet zijn als het ware de genen (DNA) van onze organisatie en wat ketenpartners minimaal van ons mogen verwachten. Onze kernthema’s zijn gebaseerd op de opdracht vanuit het Ministerie van VWS, namelijk om de acute patiënt in Noord-Holland / Flevoland zo snel mogelijk de best beschikbare kwaliteit van zorg te geven op de juiste plaats, in zowel dagelijkse als in opgeschaalde situaties. Hiertoe stimuleert en faciliteert SpoedZorgNet alle ketenpartners in onze acute zorgregio.

Leeswijzer

Het meerjarenbeleidsplan is opgebouwd uit een boven- en een onderkant. De drie vakken aan de bovenkant (missie, visie en drijfveren SpoedZorgNet) vormen het beleidskader. De onderkant is ingevuld aan de hand van onze vier kernthema’s: Regio en Organisatie, Beschikbaarheid en Bereikbaarheid, Kwaliteit en Kennisdeling. Per kernthema staat vermeld welke resultaten SpoedZorgNet in de periode 2019 – 2021 gerealiseerd wil hebben. In de aanvullende jaarplannen wordt per kernthema door middel van acties en (potentiële) projecten globaal beschreven hoe en welk concreet resultaat we per jaar willen behalen.

Wij hopen dat dit meerjarenbeleidsplan u en ons stimuleert om actief te werken aan continue verbetering. Wij wensen u in ieder geval veel leesplezier.

Deel deze pagina