Nieuws

In belang van patiënten de kwaliteit in de spoedzorg verder verbeteren. Dat is waar AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. Vandaag is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Het richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg.

Vertellen over pijnbestrijding in de acute zorg, daar kun je gemakkelijk een week mee vullen. De thema-avond Pijnstilling en Sedatie in de acute zorg op dinsdag 16 april 2019 georganiseerd door SpoedZorgNet biedt een interessante blik op de wereld van de anesthesiologie.

Op maandag 8 april is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor de eerste maal in 2019 weer bij elkaar gekomen. Ondanks de vele aanmeldingen, waren er helaas uiteindelijk toch minder aanwezigen dan verwacht. Mogelijk speelden het mooie weer en de files richting Amsterdam de Focusgroep een beetje parten. De kleinere groep maakte het echter wel mogelijk om meer verdieping aan te brengen in een aantal onderwerpen.

De zorg voor patiënten met een acute zorgvraag staat al enige jaren onder druk. Er is sprake van capaciteitsproblematiek met als gevolg ‘stops’ bij de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen (SEH’s) of bij een andere toegang tot spoedzorg. Er is niet direct één generieke oorzaak voor de problemen aan te wijzen. Wel is duidelijk dat het personeelstekort in de zorg de afgelopen jaren sterk is toegenomen: eind 2018 waren er in Nederland 30.000 openstaande vacatures in de gezondheidszorg; dit aantal is nog nooit zo hoog geweest.

Ambulancezorg is als onderdeel van de spoedzorgketen bij bureau SpoedZorgNet in veel projecten een belangrijke ketenpartner. Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn bij SpoedZorgNet, waar ik mij onder andere bezighoud met diverse scholingen voor ambulanceverpleegkundigen, werd het tijd om een keer te kijken wat dit werk precies inhoudt.

Afgelopen maand was de Focusgroep Acute Verloskunde in De Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog, de agendapunten op de agenda divers en aansprekend. Onderstaand een korte reflectie van de bijeenkomst.

De ervaringen met het Acuut Zorgportaal voor verloskunde is een vast agenda onderdeel. Het aantal stops (en daarmee % tijd niet beschikbaar) is en blijft in Amsterdam–Amstelland hoog in vergelijking met de andere deelregio’s.

Traumatisch letsel komt zeer frequent voor en is bijna altijd pijnlijk. In zijn proefschrift “Pain management in adult patients with acute traumatic injuries - improving injury-related pain treatment” onderzocht SEH-arts KNMG Milan Ridderikhof verschillende aspecten van acute pijnbestrijding bij volwassen patiënten met diverse letsels en evalueerde hij een aantal specifieke pijnbehandelingsstrategieën.

Met een nieuwe naam, nieuwe voorzitters en een aantal nieuwe leden kwam de focusgroep Spoedzorgketen op donderdag 14 maart bij elkaar. Van oudsher lag de nadruk binnen de focusgroep op de samenwerking tussen de SEH-HAP. Tijdens een vooroverleg met de nieuwe voorzitters leek het belangrijk om dit breder te trekken naar de gehele spoedzorgketen, zodat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de afbakening van de focusgroep, want spoedzorgketen impliceert een breed werkveld.

Afgelopen vrijdag (22 maart) was de dag dat weer het bekende Regionaal Overleg Acute Zorg plaatsvond, maar dan in een nieuwe uitvoering. Waar voorheen naast bestuurders bijvoorbeeld ook afdelingsmanagers en professionals het ROAZ bezochten, is er in de nieuwe opzet voor gekozen om te werken met niet één, maar twee ROAZ-varianten: een tactisch ROAZ en een bestuurlijk ROAZ. (Lees ook: https://www.spoedzorgnet.nl/terugbliktactischroaz voor meer uitleg).

Dinsdag 19 maart heeft, in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Noordwest, voor de eerste keer het Tactisch ROAZ plaatsgevonden in het van der Valk Hotel in Oostzaan. Het overleg is op uitnodiging en goed bezocht door verschillende RAV’s, HAP’s en SEH’s uit Noord-Holland en Flevoland. De aanwezigen geven aan het belang te zien van dit overleg. Wel moeten verwachtingen, de exacte invulling en relatie tot het bestuurlijk ROAZ nog verder worden uitgediept, om dit nieuwe overleg met elkaar optimaal te benutten.

Pagina's