Nieuws

In 2017 werd het bovenregionaal gewondenspreidingsplan vastgesteld door het ROAZ. Tijdens een ketenoefening dat najaar in Amsterdam bleek dat de implementatie van het bovenregionaal gewondenspreidingsplan nog aandacht nodig had. Met vertegenwoordigers van alle meldkamers van de ROAZ-regio’s AMC / VUmc is er vervolgens hard gewerkt aan uniforme taakkaarten en een scholingsprogramma voor de meldkamers. Met ingang van 1 juni 2019 is dit scholingsprogramma beschikbaar.

Voor de meldkamers:

Afgelopen week kwam het onderwerp ‘stops’ in de spoedzorg wederom op verschillende manieren aan de orde. Een journalist wilde de aantallen weten voor een artikel en een ziekenhuis wilde de stops gebruiken als eventuele benchmark. Voor mij een reden om dit onderwerp nog eens onder de loep te nemen.

Bij het voor mij vertrouwde Ambulance Amsterdam, waar ik in het verleden heb meegewerkt aan de doorontwikkeling van de Psycholance, stap ik op een zonnige donderdagmiddag binnen voor een interview met Astrid Brugman. Sinds twee maanden werkzaam als Hoofd operatie/ adjunct directeur bij Ambulance Amsterdam. Tijd voor een uitgebreide kennismaking. Wie is Astrid en wat trekt haar in de ambulancezorg?

In 2018 is de druk op de hele spoedzorgketen onverminderd groot geweest. Faillissement van ziekenhuizen in onze regio heeft hier aan bijgedragen, maar ook het nog steeds groeiende tekort aan goed opgeleid personeel. SpoedZorgNet heeft hier continu aandacht voor en zoekt naar structurele oplossingen en verbetervoorstellen om de spoedzorgketen optimaal te laten (door)stromen. Dit vraagt om een structurele brede aanpak.

In belang van patiënten de kwaliteit in de spoedzorg verder verbeteren. Dat is waar AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. Vandaag is door deze partijen het Kwaliteitskader Spoedzorgketen aangeboden aan het Zorginstituut. Het richt zich op de hele keten voor acute zorg: acute huisartsenzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams en de acute ziekenhuiszorg.

Vertellen over pijnbestrijding in de acute zorg, daar kun je gemakkelijk een week mee vullen. De thema-avond Pijnstilling en Sedatie in de acute zorg op dinsdag 16 april 2019 georganiseerd door SpoedZorgNet biedt een interessante blik op de wereld van de anesthesiologie.

Op maandag 8 april is de Focusgroep Acute Psychiatrie voor de eerste maal in 2019 weer bij elkaar gekomen. Ondanks de vele aanmeldingen, waren er helaas uiteindelijk toch minder aanwezigen dan verwacht. Mogelijk speelden het mooie weer en de files richting Amsterdam de Focusgroep een beetje parten. De kleinere groep maakte het echter wel mogelijk om meer verdieping aan te brengen in een aantal onderwerpen.

De zorg voor patiënten met een acute zorgvraag staat al enige jaren onder druk. Er is sprake van capaciteitsproblematiek met als gevolg ‘stops’ bij de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen (SEH’s) of bij een andere toegang tot spoedzorg. Er is niet direct één generieke oorzaak voor de problemen aan te wijzen. Wel is duidelijk dat het personeelstekort in de zorg de afgelopen jaren sterk is toegenomen: eind 2018 waren er in Nederland 30.000 openstaande vacatures in de gezondheidszorg; dit aantal is nog nooit zo hoog geweest.

Ambulancezorg is als onderdeel van de spoedzorgketen bij bureau SpoedZorgNet in veel projecten een belangrijke ketenpartner. Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn bij SpoedZorgNet, waar ik mij onder andere bezighoud met diverse scholingen voor ambulanceverpleegkundigen, werd het tijd om een keer te kijken wat dit werk precies inhoudt.

Afgelopen maand was de Focusgroep Acute Verloskunde in De Veranda in Amsterdam. De opkomst was hoog, de agendapunten op de agenda divers en aansprekend. Onderstaand een korte reflectie van de bijeenkomst.

De ervaringen met het Acuut Zorgportaal voor verloskunde is een vast agenda onderdeel. Het aantal stops (en daarmee % tijd niet beschikbaar) is en blijft in Amsterdam–Amstelland hoog in vergelijking met de andere deelregio’s.

Pagina's