Nieuws

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) dagelijks gepubliceerd.

Aantal COVID-19 op 14 januari 2021

IC:         109 (-2)
Kliniek:  253 (-21)

Wat een bijzonder jaar is het geweest. We hebben afstand moeten nemen, maar zijn soms juist dichter naar elkaar toe gegroeid. En in onze maatschappij waarin steeds meer het individu centraal staat, is een groot beroep gedaan op onderlinge solidariteit. Maar makkelijk was dat niet, zeker nu het zo lang duurt en we maar heel voorzichtig de eindstreep zien opdoemen.  

Waar de leden van de focusgroep Acute Neurologie elkaar op 5 maart nog in levenden lijve spraken, verliep de vergadering van 1 oktober jl. via het beeldscherm.

Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze afspraken zijn door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen gemaakt. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen.

Pacmed heeft in opdracht van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning (ML)-oplossingen in de acute zorgketen. Een belangrijke focus in de startfase werd door Pacmed aangebracht op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. In de praktijk gebeurt het te vaak dat veelbelovende initiatieven uiteindelijk sneuvelen, omdat vooraf niet voldoende focus is aangebracht op de impact en haalbaarheid van ML-oplossingen in de zorg. Pacmed voerde daarom vooraf een diepgaande analyse uit op basis van een praktisch en toepasbaar raamwerk.

Aanleiding
Als ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) -regio’s is onze collectieve taak: patiënten ontvangen, zo snel mogelijk met de juiste acute zorg op de juiste plek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De capaciteit in de acute zorgketen staat al enige jaren onder druk. De capaciteitsproblematiek is vooral merkbaar tijdens piekmomenten. Het proces van instroom, doorstroom en uitstroom raakt tijdens deze momenten verstoord (crowding). Een onwenselijke situatie die oplossing behoeft.

Op maandag 23 november heeft er via Teams weer een gezamenlijk OTO-platform plaatsgevonden. Hieraan namen de ROP-OTO coördinatoren vanuit de regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet deel.

Beleid
Er is besproken dat we in een werkgroep onder begeleiding van het COT in Q1 en Q2 van 2021 gezamenlijk met afgevaardigden van de GHOR en de ziekenhuizen een keten-meerjarenbeleidsplan gaan maken. Het doel is een levend document te maken, met verschillende thema’s per jaar.

Begin november is de Factsheet Heupfracturen verschenen. Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van data uit de landelijke traumaregistratie van regio SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Hoewel de huidige subsidieperiode voor de regionale ABR-zorgnetwerken nog loopt tot 1 mei 2021 en corona vrijwel alle aandacht opeist, moet nu nagedacht worden over het benutten van kansen na 1 mei 2021. De ABR-zorgnetwerken moeten hun subsidieaanvragen voor 1 februari 2021 indienen bij het Ministerie van VWS. Noord-Holland West (NHW) en Noord-Holland Oost/Flevoland (NHOF) kunnen de volgende subsidieperiode (van 2 jaar) een bedrag aanvragen van maximaal € 1.720.000,- per zorgnetwerk.

Pacmed heeft in opdracht van ROAZ-regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning oplossingen voor de acute zorgketen. Triageondersteuning op de HAP en uit- en instroompredicties van beddenhuizen naar verpleeghuizenhuizen zijn twee van de vijf geïdentificeerde oplossingsrichtingen die haalbaar lijken en potentiële impact hebben op de druk op de acute zorgketen. Tijdens een op 5 november gehouden webinar vertelde Martijn Scholtemeijer, één van de onderzoekers van Pacmed, over het onderzoek en de resultaten.

Pagina's