Nieuws

Het afgelopen jaar zijn er in de regio van SpoedZorgNet vier zorginstellingen bezocht door een collegiale visitatiecommissie voor een visitatie op het gebied van Crisisbeheersing en OTO. Dit jaar werden Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en de RAV Gooi en Vechtstreek voor de eerste maal gevisiteerd; de MC Groep Zuiderzee en het OLVG Oost kwamen voor een herhalingsbezoek (na 4 jaar) in aanmerking. De samenstelling van de commissie verschilt per visitatie, waardoor er verschillende landelijke en regionale (ROP-OTO coördinatoren) visiteurs een bijdrage hebben geleverd aan de visitaties.

Op dinsdag 20 november kwamen zo’n dertig deelnemers bijeen voor een training Crisisorganisatie voor VVT-instellingen uit de regio Noord-Holland en Flevoland. Deze regionale bijeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de vijf GHOR-bureaus uit deze regio die intensief hebben samengewerkt om tot een mooi programma voor de VVT-instellingen te komen.

Na bijna twee jaar ontvangen maandelijks bijna 1300 mensen de Digipost. SpoedZorgNet is daarom de statistieken van 2018 ingedoken. Van alle abonnees leest gemiddeld 40% de DigiPost ook daadwerkelijk. De top 3 van de meest gelezen artikelen bestond in 2018 uit:

Weer bijna een jaar voorbij. Zo snel gaat de tijd en zo druk is iedereen met alles wat elke dag gedaan moet worden en om al het nieuws bij te houden. Zoveel informatie elke dag, (social) media, nieuwsberichten, facebook, twitter en wat je nog maar meer volgt. Alles lijkt even belangrijk en we maken ons er druk om. Een aanslag in Straatsburg op onschuldige mensen of een groot busongeluk, het kan ons allemaal treffen. Juist die actuele zaken krijgen de dagelijkse aandacht, maar heel snel verdwijnt die ook weer naar de achtergrond.

In samenwerking met het Rode Kruis, de NVT en Netwerk Acute Zorg Noordwest organiseert SpoedZorgNet het symposium ‘Be Prepared!’. Dit symposium gaat in op de medische aspecten bij een terroristische aanslag en is bedoeld voor medisch specialisten, SEH-artsen, arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundigen van de medische disciplines betrokken bij de behandeling van dit soort (potentiële) slachtoffers.

Datum: 05-02-2019
Tijd: 14:30 - 20:30 uur
Adres: locatie Zaandam

Het is dinsdagmiddag 13 november 2018 en een collegezaal in het AMC is rijk gevuld met onder meer kraamverzorgsters, verloskundigen, verpleegkundigen acute zorg en ambulancepersoneel. De kleine wijzer tikt de vijf aan: de thema-avond Acute Verloskunde kan beginnen. Dagvoorzitter Erica Staal concludeert  dat de collegezaal is gevuld met een goede vertegenwoordiging vanuit de hele acute zorgketen. En dat is maar beter ook, want zorgverlening binnen (acute) verloskunde doe je samen.

Op 9 november organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC de themabijeenkomst “Grip op Griep; hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op een volgende griepepidemie?”

Ik ben opgeleid als fysiotherapeut. Na specialisaties als manuele therapie en sportfysiotherapie trok mij toch meer het management. In 1992 was ik als gastdocent in het Slotervaart ziekenhuis, had net mijn managementopleiding afgerond en bleek er een vacature te zijn voor hoofd fysiotherapie. Dat leek me wel wat en zo begon ik aan mijn eerste leidinggevende functie. Een bijzonder ziekenhuis vond ik het, met heel bijzondere collega’s, Clyde, Carla, Reinier, Dick, Kees, Mirjam, Wanja. Ik kan ze zo nog allemaal opnoemen.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen (www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl) is een landelijk kader dat beschrijft op welke zorg een patiënt met een acute zorgvraag kan rekenen en waar deze zorg aan moet voldoen. In totaal zijn 129 normen (wettelijke normen, nieuwe normen, bestaande veldnormen en aanbevelingen) in het kwaliteitskader opgenomen.

Het geldende StrokeNet-protocol met regionale afspraken rondom de IAT-interventie (Intra-arteriële Trombolyse) ter behandeling van een herseninfarct (CVA) is recentelijk aangepast op basis van de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten. Het tijdsbestek waarbinnen IAT nog zinvol kan zijn voor een CVA-patiënt is 6 tot 24 uur na het ontstaan van de eerste symptomen. Dat tijdsbestek was voorheen aanzienlijk korter. Daarom is het essentieel dat alle verwijzers in de regio dit weten zodat zij op tijd een ambulance inschakelen, óók als de eerste symptomen relatief langer geleden zijn.

Pagina's