Nieuws

Op 7 januari is de regionale kick off van de uitrol van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) in onze regio van start gegaan in 3 pilot-ziekenhuizen. De capaciteitsmanagers van NWZ, Dijklander, Spaarne Gasthuis en RKZ kwamen samen met stuurgroepvoorzitter Marijntje Wetzels en medewerkers van het ROAZ-bureau bijeen. De bijeenkomst stond onder leiding van landelijk projectleider Mirjam Peters.

Even voorstellen…Wie is Eva Berkeveld?
Hallo allemaal, mijn naam is Eva, 25 jaar en woonachtig in Amsterdam. Tijdens mijn studie geneeskunde aan de VU is mijn enthousiasme voor de traumachirurgie en het verrichten van onderzoek ontstaan.

Afgelopen week stond in het teken van vaccinaties, de Britse Coronavariant, de toeslagenaffaire en de inauguratie van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Stuk voor stuk zaken die veel mensen raken en die verwachtingen oproepen: over wanneer men aan de beurt is voor vaccinatie, over wat de Britse coronavariant voor ons gaat betekenen, over het aanspreken van verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire en compensatie van slachtoffers, over wat de nieuwe president van Amerika gaat doen om de eenheid te herstellen, enzovoort.

Wat een bijzonder jaar is het geweest. We hebben afstand moeten nemen, maar zijn soms juist dichter naar elkaar toe gegroeid. En in onze maatschappij waarin steeds meer het individu centraal staat, is een groot beroep gedaan op onderlinge solidariteit. Maar makkelijk was dat niet, zeker nu het zo lang duurt en we maar heel voorzichtig de eindstreep zien opdoemen.  

Waar de leden van de focusgroep Acute Neurologie elkaar op 5 maart nog in levenden lijve spraken, verliep de vergadering van 1 oktober jl. via het beeldscherm.

Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze afspraken zijn door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen gemaakt. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen.

Pacmed heeft in opdracht van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning (ML)-oplossingen in de acute zorgketen. Een belangrijke focus in de startfase werd door Pacmed aangebracht op de haalbaarheid en uitvoerbaarheid. In de praktijk gebeurt het te vaak dat veelbelovende initiatieven uiteindelijk sneuvelen, omdat vooraf niet voldoende focus is aangebracht op de impact en haalbaarheid van ML-oplossingen in de zorg. Pacmed voerde daarom vooraf een diepgaande analyse uit op basis van een praktisch en toepasbaar raamwerk.

Aanleiding
Als ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) -regio’s is onze collectieve taak: patiënten ontvangen, zo snel mogelijk met de juiste acute zorg op de juiste plek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De capaciteit in de acute zorgketen staat al enige jaren onder druk. De capaciteitsproblematiek is vooral merkbaar tijdens piekmomenten. Het proces van instroom, doorstroom en uitstroom raakt tijdens deze momenten verstoord (crowding). Een onwenselijke situatie die oplossing behoeft.

Op maandag 23 november heeft er via Teams weer een gezamenlijk OTO-platform plaatsgevonden. Hieraan namen de ROP-OTO coördinatoren vanuit de regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet deel.

Beleid
Er is besproken dat we in een werkgroep onder begeleiding van het COT in Q1 en Q2 van 2021 gezamenlijk met afgevaardigden van de GHOR en de ziekenhuizen een keten-meerjarenbeleidsplan gaan maken. Het doel is een levend document te maken, met verschillende thema’s per jaar.

Begin november is de Factsheet Heupfracturen verschenen. Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van data uit de landelijke traumaregistratie van regio SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Pagina's