Nieuws

Hoewel de huidige subsidieperiode voor de regionale ABR-zorgnetwerken nog loopt tot 1 mei 2021 en corona vrijwel alle aandacht opeist, moet nu nagedacht worden over het benutten van kansen na 1 mei 2021. De ABR-zorgnetwerken moeten hun subsidieaanvragen voor 1 februari 2021 indienen bij het Ministerie van VWS. Noord-Holland West (NHW) en Noord-Holland Oost/Flevoland (NHOF) kunnen de volgende subsidieperiode (van 2 jaar) een bedrag aanvragen van maximaal € 1.720.000,- per zorgnetwerk.

Pacmed heeft in opdracht van ROAZ-regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning oplossingen voor de acute zorgketen. Triageondersteuning op de HAP en uit- en instroompredicties van beddenhuizen naar verpleeghuizenhuizen zijn twee van de vijf geïdentificeerde oplossingsrichtingen die haalbaar lijken en potentiële impact hebben op de druk op de acute zorgketen. Tijdens een op 5 november gehouden webinar vertelde Martijn Scholtemeijer, één van de onderzoekers van Pacmed, over het onderzoek en de resultaten.

Er zijn mensen die deze tijd, waarin wij ons terugtrekken achter onze eigen voordeur en ons wereldje verkleinen tot directe familie, zien als een welkome periode van relatieve rust. En ik denk dat dit wel een beetje zo is voor een deel van onze gemeenschap. Meer aandacht voor elkaar en niet altijd maar onderweg, aan het sporten of gericht op anderen, kan zeker zorgen voor positieve effecten. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor anderen die zich daardoor juist geïsoleerd voelen en het contact met anderen missen, dat vast anders ligt.

De VVT-organisaties en ziekenhuizen in Amsterdam-Amstelland hebben de handen ineen geslagen om te zorgen voor een optimale doorstroom van ziekenhuis naar VVT, zowel voor de COVID-patiënten als voor de reguliere tijdelijke zorg. Vanaf maandag 26 oktober start in opdracht van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland, en met ondersteuning van SIGRA, het Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA).

Bijna een jaar na de vorige focusgroep bijeenkomst werd op 6 oktober jl. een Teams-overleg georganiseerd voor de focusgroepleden Acute Psychiatrie.

Een hoge deelname van teamleden bij deze eerste Teams-vergadering van de focusgroep Acute Verloskunde op 20 oktober jl. Afgelopen april is dit overleg niet doorgegaan vanwege alle Corona omstandigheden, die ook nu zeer herkenbaar op de agenda aanwezig waren.

Dinsdag 29 september jl. vond de Focusgroep Traumazorg plaats. Voor de tweede keer vond deze bijeenkomst digitaal plaats.

(Persbericht)

Haarlem - De bestuurders van het Spaarne Gasthuis, Kennemerhart, Sint Jacob, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en De ZorgSpecialist hebben binnen hun organisaties het startsein gegeven voor het halen van de griepprik in de regio Kennemerland. Hiermee hopen zij een voorbeeld te zijn voor alle collega’s in deze zorgorganisaties en de griepvaccinatiegraad in de regio te verhogen. De Gezondheidsraad adviseert al sinds 2007 niet alleen cliënten, maar ook zorgmedewerkers te vaccineren.

Ter voorbereiding op een tweede COVID golf, waarbij de druk op de zorgsector weer toeneemt, is in de verschillende sectoren gewerkt aan opschalingsplannen. Het doel van deze plannen is om de zorg voor COVID-patiënten te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere zorg. Op basis van deze opschalingsplannen is door de ROAZ-regio Noord-Holland en Flevoland de opdracht gegeven om een ketenbreed document op te stellen, waarbij de opschalingsscenario’s van de verschillende sectoren in ketenperspectief worden geplaatst.

Ik volg op dit moment een leergang die zich bezighoudt met de vrije wil en in hoeverre besluitvorming een willekeurig of misschien veel meer een onwillekeurig gestuurd proces is. Heel interessant om de werking van ons brein vanuit verschillende invalshoeken te beschouwen. Maar het levert ook veel vragen op over hoe wij gedrag kunnen interpreteren en wellicht kunnen beïnvloeden.

Pagina's