Bijeenkomst focusgroep Spoedzorgketen – 14 maart 2019

Met een nieuwe naam, nieuwe voorzitters en een aantal nieuwe leden kwam de focusgroep Spoedzorgketen op donderdag 14 maart bij elkaar. Van oudsher lag de nadruk binnen de focusgroep op de samenwerking tussen de SEH-HAP. Tijdens een vooroverleg met de nieuwe voorzitters leek het belangrijk om dit breder te trekken naar de gehele spoedzorgketen, zodat alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de afbakening van de focusgroep, want spoedzorgketen impliceert een breed werkveld. De focus zal blijven liggen op de instroom in de acute zorgketen (via huisarts, HAP, ambulance, ziekenhuis).
Naast de medisch managers van de SEH’s zullen ook de operationeel managers van de SEH’s worden uitgenodigd voor de focusgroep. Dit heeft te maken met het opheffen van het OKAZ in de regio Groot-Amsterdam en de oprichting van het tactisch ROAZ.

Naast een nieuwe naam en een aantal nieuwe leden was dit ook de eerste bijeenkomst voor de nieuwe voorzitters. De voorzitter vanaf het eerste begin, Michiel Gorzeman, had aangegeven dat hij graag het stokje wilde doorgeven aan een nieuwe voorzitter. Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet hebben Maarten Kok (SEH-arts Spaarne Gasthuis) en Jacqueline Langeslag (Kaderhuisarts Spoedzorg Huisartsenkring Amsterdam) gevraagd deze rol op zich te nemen. Hiermee hebben we een vertegenwoordiging vanuit zowel de SEH als HAP en vanuit verschillende delen van de regio.

Na het bedanken van Michiel Gorzeman voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid als voorzitter bij deze focusgroep en de introductie van de nieuwe voorzitters, werd de nieuwe agendastructuur toegelicht. Een aantal vaste onderwerpen zullen vanaf nu de agenda vormen, waarbij de nadruk ligt op het vooraf informatie delen met elkaar, leren van elkaar en met elkaar proberen de knelpunten om te buigen in (gezamenlijke) oplossingen. Vaste onderwerpen voor deze focusgroep zullen zijn:

  • Capaciteit in de regio
  • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
  • Ketenincidenten / casuïstiekbespreking
  • Lateralisaties in de regio

Het was een constructieve interactieve bijeenkomst met een aantal concrete acties om mee aan de slag te gaan:

  • De focusgroepleden gaan een prioritering aangeven in de normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen die nog niet volledig geïmplementeerd zijn. De netwerken hebben een selectie gemaakt van de normen die bij de focusgroep belegd kunnen worden. De voortgang en implementatie van het Kwaliteitskader is belegd bij het Tactisch ROAZ en deze focusgroep.
  • De maatregelen die m.b.t. de griep zijn genomen in de organisaties zullen in kaart worden gebracht, zodat men van elkaars initiatieven en ervaringen kan leren.
  • Er komt een vervolg op het SBARR-onderzoek. SBARR zal verder geïmplementeerd gaan worden in de hele regio. Hiervoor zal een projectplan worden opgesteld voor een uniforme werkwijze in de hele regio en er zal een campagne worden georganiseerd om SBARR goed onder de aandacht te brengen.
  • Er zal een onderzoek worden gestart naar de triagemethoden van de verschillende ketenpartners in de regio.
  • Er wordt een werkgroep Ketenincidenten opgericht om te kijken hoe we ketenincidentenbesprekingen regionaal kunnen gaan vormgeven.

In juni zal op verzoek van de focusgroepleden een extra vergadering worden gepland, waarin we de voortgang op bovenstaande actiepunten met elkaar kunnen gaan monitoren!

Deel deze pagina