Terugblik collegiale kwaliteitsvisitaties en zelfevaluaties 2018

Het afgelopen jaar zijn er in de regio van SpoedZorgNet vier zorginstellingen bezocht door een collegiale visitatiecommissie voor een visitatie op het gebied van Crisisbeheersing en OTO. Dit jaar werden Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland en de RAV Gooi en Vechtstreek voor de eerste maal gevisiteerd; de MC Groep Zuiderzee en het OLVG Oost kwamen voor een herhalingsbezoek (na 4 jaar) in aanmerking. De samenstelling van de commissie verschilt per visitatie, waardoor er verschillende landelijke en regionale (ROP-OTO coördinatoren) visiteurs een bijdrage hebben geleverd aan de visitaties. Naast de opbrengst in de vorm van collegiale aanbevelingen en adviezen voor de gevisiteerde instelling is een bijkomend pluspunt van de visitatie dat de visiteurs zowel landelijk als regionaal geïnspireerd raken van de visitatie bezoeken door het kijkje in de crisisorganisatie van een andere instelling. “Deelname aan een visitatiecommissie geeft mij ook weer aanknopingspunten hoe ik binnen mijn eigen organisatieonderdelen kan verbeteren”, is een veel gehoorde opmerking van de visiteurs.

Belangrijke uitkomsten uit de visitaties zijn dat de instellingen goed bezig zijn met de ontwikkeling/implementatie van een integraal crisisplan. Uitgangspunt hierbij is een flexibele respons op verschillende incidenttypen met dezelfde crisisorganisatie. Naast deze flexibiliteit is het wel belangrijk dat afspraken en procedures goed geborgd zijn, zodat medewerkers weten wat ze moeten doen tijdens een crisisorganisatie en dit niet alleen in de hoofden van enkele mensen zit die een sleutelrol vervullen bij de voorbereiding op crises. Samenwerkingsafspraken met ketenpartners moeten ook goed geborgd zijn, zodat duidelijk is wie wat doet en wat men van elkaar kan verwachten tijdens een incident/crisis.

Zelfevaluaties
Daarnaast vulde elke organisatie ten behoeve van het OTO jaarplan 2019 en de OTO-stimuleringsgelden aanvraag het zelfevaluatie-instrument van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO in. Tijdens het Regionale kennisplatform ROP-OTO van november jl. is teruggekeken op de ingevulde normen en prestaties uit dit kwaliteitskader. De onderstaande punten vielen op regionaal niveau op, omdat deze bij veel zorginstellingen nog aandacht/verbetering behoeven:

  • Hoe de crisisorganisatie op 24-uurs basis gedurende een langere periode kan functioneren;
  • De samenwerkingsafspraken met ketenpartners inclusief de evaluatie;
  • Het proces informatiemanagement en de crisiscommunicatie verdient nog aandacht;
  • De nafase bij een crisis moet verder uitgewerkt en geborgd worden;
  • Het gebruik van alle vijf processen van crisismanagement bij de planvorming en voor de evaluatie van een crisis, wordt nog niet door elke organisatie toegepast;
  • Het op peil houden van de vakbekwaamheid van alle sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie en het beoefenen op competenties zijn moeilijk te borgen onderwerpen.

Doorkijk volgend jaar
Uit de visitaties en zelfevaluaties komen normen naar voren waar meerdere organisatie nog een verbeterslag op kunnen/moeten maken. In het Kennisplatform ROP-OTO is uitgesproken dat de behoefte bestaat om deze normen en prestaties uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO waar mogelijk met elkaar te bespreken om niet per organisatie naar een oplossing te zoeken, maar dit samen regionaal op te pakken in 2019.
In 2019 zullen er vijf (her)visitaties plaatsvinden bij zorginstellingen.

Deel deze pagina