Inclusiecontrole

Olthof D.C., Peters R.W., Klooster M., Goslings J.C.: Missing patiënts in a regional trauma registry: incidence and predictors
In: Injury, 2014 Sep; 45(9):1488-92 [PubMed]

Aanleiding
Alle traumaregistraties hebben, in meer of mindere mate, te maken met missende data. Dit is bekend fenomeen, voornamelijk voor fysiologische parameters zoals ademhalingsfrequentie. Het is echter onbekend hoeveel patiënten er onterecht niet worden geïncludeerd, anders gezegd hoeveel patiënten wij missen. Dat was de aanleiding om dit te onderzoeken en te kijken of wij voorspellers konden identificeren voor het onterecht ontbreken van deze patiënten.

Methode
Daartoe hebben wij steekproefsgewijs 4 weken uit het jaar 2012 geselecteerd. Van alle traumapatiënten die tijdens deze weken gezien zijn op de Spoedeisende Hulp of de Traumakamer is beoordeeld of zij aan de inclusiecriteria van de traumaregistratie voldeden en zo ja, of ze bij de 'terecht geïncludeerde' groep behoorden (en dus al geregistreerd waren als traumapatiënt) of bij de 'onterecht niet geïncludeerd' groep (en dus gemist waren).

Resultaten
Vijftien procent van de patiënten waren (onterecht) niet in de traumaregistratie geïncludeerd; dit percentage varieerde per ziekenhuis van 2 tot 42%. Wat betreft hun (letsel)karakteristieken verschilden deze patiënten niet van de terecht geïncludeerde patiënten. Daarmee suggereren de data dat de conclusies die getrokken worden uit de registratie accuraat zijn: belangrijke uitkomstmaten van de registratie zoals de 'probability of survival' en de mortaliteit verschilden niet tussen missende patiënten en de geïncludeerde patiënten.

Conclusie en aanbeveling
Overplaatsing naar een ander ziekenhuis, na primaire beoordeling, en presentatie in een Level 3 ziekenhuis waren onafhankelijke voorspellers voor het onterecht niet includeren in de traumaregistratie. Speciale aandacht moet daarom besteed worden aan de registratie van deze (groep) patiënten.

Deel deze pagina