Zakkaartjes

Waarom zakkaartjes?
De werkgroep ‘Optimalisatie Acute Verloskunde’ is in 2014 gestart met het formuleren van minimale randvoorwaarden voor goede verloskundige zorg in zeer acute situaties: 

  • Retentio placentae / Fluxus (vastzittende placenta/ ernstig bloedverlies)
  • Abruptio placentae (losgeraakte placenta)
  • Uitgezakte navelstreng
  • Foetale nood
  • Vitaal bedreigde neonaat

Bij inventarisatie in de regio bleken er verschillen te bestaan in protocollen en opvattingen over wanneer hoe te handelen en in welke mate. De werkgroep heeft toen de zakkaartjes Acute Verloskunde gemaakt, om:

  • verschillen in handelen te verkleinen;
  • in stressvolle situaties zorgverleners te ondersteunen;
  • inzicht te geven in wat men van andere schakels kan verwachten.

Wat is het?
De zakkaartjes Acute Verloskunde bestaan uit een setje kaartjes aan een metalen ring. Per indicatie staat vermeld welke handelingen absoluut noodzakelijk zijn om te doen. Aan de hand van gekleurde blokjes voor de punten staat welke zorgprofessionals zich hier (eventueel gezamenlijk) mee bezig houden.

Voor wie is het?
De zakkaartjes zijn vooral bedoeld voor 1e en 2e lijns zorgprofessionals in de acute verloskunde. Ambulanceverpleegkundigen volgen primair het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Kraamverzorgenden handelen volgens de CAVE protocollen voor acute verloskunde.

Verspreiding
Eind 2017 verspreiden we de zakkaartjes via de VSV’s. Dit is echter niet voldoende voor alle 1e en 2e lijns verloskundige zorgverleners. Daarom zijn de zakkaartjes hier te downloaden. Daarnaast is het de bedoeling om de zakkaartjes digitaal aan te bieden via één of meer bestaande apps. Hier wordt nog nader over gecommuniceerd. We hebben de VSV’s gevraagd deze zakkaartjes te bespreken. Een begeleidende presentatie hiervoor vindt u hier.

Vragen?
Bel 020-5661457 of mail naar m.vandersteeg@amsterdamumc.nl

Deel deze pagina